แนะนำวิธีการเตรียมตัว เพื่อรับหนังสือเดินทางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? มีค่าใช้จ่ายเท่าไร? ทำที่ไหน? เรามีคำตอบ


หนังสือเดินทางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

สำหรับพ่อและแม่ หลายครอบครัวกำลังวางแผนที่จะพาลูกเล็กไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรก คงจะกังวลนิดหน่อยเพราะต้องพาไปทำพาสปอร์ตครั้งแรก เพราะไม่รู้ว่าลูกเล็กต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? วันนี้ Korok.com นำความรู้ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี มีขั้นตอนอย่างไร? และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? ไปเช็คกันเลย

+ เอกสารประกอบการสมัครหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี มีเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมดังนี้…

1. สูติบัตรตัวจริง ถ้าเป็นสำเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอำเภอหรืออำเภอ หากเป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องจากเขตหรืออำเภอและแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ

2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาหรือหน่วยงานปกครอง นำบัตรประชาชนตัวจริงมาเซ็นหน้าเจ้าหน้าที่ โดยบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องหรือบัตรทดแทนที่สามารถใช้ได้ตามกฎกระทรวงกระทรวงมหาดไทยของผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจปกครองเดิม หากชื่อบิดาหรือนามสกุล มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกัน บัตรประจำตัวประชาชน ต้องแสดงชื่อหรือนามสกุลเดิมด้วย ในกรณีที่มารดาหย่าร้างและจดทะเบียนสมรสใหม่และใช้นามสกุลใหม่ตามสามี ให้นำหลักฐานการหย่าร้างและการแต่งงานตามต้นฉบับ

3. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ กรณีที่ทั้งพ่อและแม่ไม่มาขอหนังสือเดินทาง และหนังสือยินยอมนี้ต้องได้รับการรับรองจากเขตหรือเขต

4. เอกสารอื่นๆ รวมถึงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เอกสารหลักฐานการรับบุตรบุญธรรมหรือการรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่าร้างที่มีข้อความระบุว่าเด็กอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น

5. อัตราค่าธรรมเนียม ราคา 1,000 บาท (ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางด่วน 2,000 หรือ 3,000 บาท แล้วแต่กรณี)

กรณีบิดาหรือมารดาหรือบิดามารดาทั้งสองไม่สามารถมาลงนามยินยอมได้

ให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถลงนามยินยอมให้ทางราชการ ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานทะเบียนท้องที่ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของบิดาหรือมารดาที่ไม่สามารถให้ความยินยอมหรือหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในกรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ต่างประเทศ

*เฉพาะกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ที่บิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ต้องทำหนังสือมอบอำนาจจากที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องที่ หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในกรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ต่างประเทศ บุคคลอื่น (ซึ่งบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)) สามารถนำผู้เยาว์มายื่นขอ หนังสือเดินทางนอกเหนือจากแบบฟอร์มยินยอม ข้างต้นพร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความปกครองของมารดา

มารดาสามารถลงนามยินยอมเพียงฝ่ายเดียวพร้อมกับบันทึกการดูแลเด็ก (ป ก.14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องที่ และบัตรประชาชนตัวจริงของมารดา

กรณีผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม

ให้ผู้รับบุตรบุญธรรมลงนามยินยอม พร้อมทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและบัตรประจำตัวของผู้รับบุตรบุญธรรมตัวจริง

กรณีพ่อ-แม่หย่าร้าง

บิดาหรือมารดาที่ระบุว่าเป็นการใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวในบันทึกการหย่าร้าง สามารถลงนามยินยอมพร้อมทั้งบัตรประจำตัวเดิมของบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณี

กรณีบิดามารดาหย่าร้างกันแต่มีสิทธิดูแลบุตรด้วยกัน บิดามารดาทั้งสองต้องมาขอหนังสือเดินทางพร้อมบุตร แต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาลงนามยินยอมได้ ต้องขอหนังสือยินยอมจากเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานทะเบียนท้องที่ หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในกรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ต่างประเทศ

กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต

ให้บิดาหรือมารดาที่มีชีวิตมาลงนามยินยอม พร้อมใบมรณะบัตรของอีกฝ่ายหนึ่งและบัตรประชาชนตัวจริงของบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณี

กรณีที่บิดาหรือมารดาของผู้เยาว์เป็นคนต่างด้าวที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่สามารถหาฝ่ายใดยินยอมได้

พ่อหรือแม่ของผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส และหาฝ่ายใดยินยอมไม่ได้และบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ภายใต้ความดูแลของฝ่ายหนึ่งตลอดมาและไม่สามารถหาอีกฝ่ายหนึ่งให้นำคำสั่งศาลระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครองได้ พร้อมบัตรประจำตัวผู้มีอำนาจแสดงพร้อมสูติบัตรตัวจริง

กรณีอื่นๆ ที่ต้องมีคำสั่งศาลให้ระบุชื่อผู้มีอำนาจทางปกครอง เช่น

ก) กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต
ข) กรณีที่บิดาหรือมารดาของผู้เยาว์เป็นคนต่างด้าวไม่มีทะเบียนสมรสและไม่สามารถหาคู่ความให้ยินยอมได้
ค) กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาตลอดมาและไม่สามารถติดต่อมารดาได้

หนังสือเดินทางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

+ ข้อควรปฏิบัติในวันส่งใบสมัคร

นำเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแสดง โดยเฉพาะการยื่นคำร้องกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีและผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หากเอกสารที่แสดงไม่ครบถ้วนต้องแสดงเอกสารดังกล่าวในวันที่ได้รับหนังสือ หนังสือ. ซึ่งจะทำให้การรับหนังสือล่าช้า เพราะต้องใช้เวลาในการบันทึกเอกสารที่นำเสนอในระบบให้สมบูรณ์ ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางใหม่มีดังนี้

1. การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารในการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง หากถูกต้องและครบถ้วนจะมีการแจกบัตรคิว และเรียกผู้ร้องมารับบริการตามนั้น

2. การตรวจสอบเอกสาร

เรียกผู้ร้องใช้บริการตามคิววัดส่วนสูง

3. การพิจารณา

เข้าบูธบริการ ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางอีกครั้ง ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลจากฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ได้แก่ ภาพใบหน้า ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ลายมือผู้ถือหนังสือเดินทาง และทำสัญญาตกลงจ่ายค่าชดเชยสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ

4. ชำระค่าธรรมเนียม

ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และค่าส่ง EMS 40 บาท หรือ PSP 60 บาท หากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ รับใบเสร็จรับเงินและรับใบเสร็จ

+ ระยะเวลารับหนังสือเดินทาง

กรณียื่นคำร้องที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานหนังสือเดินทาง ศรีนครินทร์ สำนักงานหนังสือเดินทางปิ่นเกล้า และสำนักงานหนังสือเดินทางมีนบุรี ผู้สมัครสามารถรับหนังสือเดินทางได้ภายใน 2 วันทำการ ไม่รวมวันที่ยื่น รับทางไปรษณีย์ (EMS) หรือ รับทางไปรษณีย์ (PSP) 3-5 วันทำการ

นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำลอง เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถทดสอบการเข้า-ออกสนามบินได้โดยอัตโนมัติที่กรมการกงสุล ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปรับหนังสือด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ และในกรณีจำเป็นสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนตนหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ก็ได้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กงสุล.go.th หรือสอบถามที่กรมการกงสุล โทร. 0 2572 8442.ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กงสุล.go.th

#ขนตอนการขอพาสปอรตสำหรบเดกเลก #อายตำกวา #ป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *